01-1-4

Shenker architects, One family house – Brooklyn; NYC; Dmitriy Shenker, Evgenii Maksimov. Architect, Interior Design, Decoration;